Listinné, elektronické stravenky a stravenkový paušál

Dobrý den paní Mašková,

prosím Vás chci se zeptat jako PO chceme zaměstnancům poskytnout stravenkový paušál. Na internetu jsou různé články, ale nejsou všechny jednotné. Rozhodli jsme se, že zaměstnanci přispějeme částkou 65,- Kč a že část bude hrazena zaměstnavatelem 40,- a částka 25,- z FKSP. Může to takhle být? Někde píšou, že můžete přispívat z FKSP na stravenkový paušál a jinde zase že nemůžete přispívat, protože je to peněžitý příspěvek. Kdežto z FKSP je možno poskytnout nepeněžní příspěvek.

Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den paní kolegyně,

při stanovení metodiky účtování stravenek a stravenkového paušálu je třeba si uvědomit jakou formou vybraná účetní jednotka stravenky nebo paušál poskytuje, viz:
A) listinné papírové stravenky – vybraná účetní jednotka poskytuje papírové stravenky zaměstnancům, tyto papírové stravenky vybraná účetní jednotka zakoupila,
B) elektronické stravenky – elektronická karta, vybraná účetní jednotka tyto stravenky v elektronické formě rovněž zakoupila
C) stravenkový paušál – vybraná účetní jednotka poskytuje zaměstnancům peněžní prostředky, např. přímo ve mzdě, papírové ani elektronické stravenky nezakoupila – NOVINKA od roku 2021.
Poskytování stravenek formou za A) a B) není žádnou novinkou a jednotky tyto formy v uplynulých letech používaly a mohou používat i nadále, jedná se o nepeněžní formu podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP (§§ 3/8 a 7), způsob poskytování za C) stravenkového paušálu je od r. 2021 legislativní novinkou a jedná o peněžní příspěvek z FKSP v souladu s §§ 3 odst. 8 a 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP. Zjednodušeně řečeno, je možné na všechny formy poskytnout příspěvek z FKSP, jak nepeněžní (A, B), tak peněžní (C). Dále je třeba postupovat v souladu s jinými předpisy, viz níže – právní rámec.
Doporučuji následující způsoby účtování:
A) listinné papírové stravenky – vybraná účetní jednotka poskytuje papírové listinné stravenky zaměstnancům, tyto papírové stravenky zakoupila,
nákup papírových listinných stravenek:
263 (hodnota stravenky), 518 (služby, daňově a nedaňově)/321
321/243, 231
výdej zaměstnancům:
412 (FKSP příspěvek), příp. 528, 335/263
B) elektronické stravenky – elektronická karta, na které jsou peněžní prostředky nahrány, vybraná účetní tyto stravenky v elektronické formě rovněž zakoupila,
263 (hodnota stravenky), 518 (služby, daňově a nedaňově)/321
321/243, 231
výdej zaměstnancům:
412 (FKSP příspěvek), příp. 528, 335/263
 
C) stravenkový paušál – vybraná účetní jednotka poskytuje zaměstnancům peněžní prostředky, např. přímo ve mzdě, papírové ani elektronické stravenky nezakoupila a tudíž je neposkytuje – NOVINKA od roku 2021.
Tento účetní případ není řešen ČÚSy (701-710), tzn., že je možné více způsobů účtování, nastavenou metodiku je třeba dodržovat po celý účetní rok. Jedná se vlastně o peněžní příspěvek zaměstnanci poskytnutý např. ve mzdě, jedná se o závazek za zaměstnancem, nejedná se o elektronickou nebo listinnou formu stravenky (obdobný případ je proplacení cestovních výdajů ve mzdě).
Doporučuji následující způsob účtování:
527/333       75 Kč  x 21 dnů (např.)   předpis pohledávky za zaměstnancem
333/331       75   x 21                             proúčtování stravenkového paušálu na účet zaměstnanci,
dále je třeba účtovat o čerpání FKSP ve výši příspěvku 30 Kč, viz zápis
412/648       30 Kč  x 21                        čerpání FKSP a provést peněžní převody
262/243       30        x 21                        převod peněžních prostředků – výdej z 243
241 běžný účet/262   30 x21              příjem na běžný účet, ze kterého se vyplácí výplaty.
331 – Zaměstnanci
333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům
527 – Zákonné sociální náklady
648 – Čerpání fondů
Právní rámec:
§ 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na

4. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované jako nepeněžní plnění až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, nebo na peněžitý příspěvek na stravování. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu110a), bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního předpisu23b). Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů,

§ 69 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
(4) Odstavec 1 se nepoužije, poskytuje-li organizační složka státu ze svého rozpočtu nebo příspěvková organizace na vrub nákladů své hlavní činnosti zaměstnanci v pracovním poměru, státnímu zaměstnanci podle zákona o státní službě, příslušníkovi bezpečnostního sboru ve služebním poměru, vojákovi z povolání nebo soudci v pracovním vztahu peněžitý příspěvek na stravování. Peněžitý příspěvek na stravování za den náleží zaměstnanci v pracovním poměru, státnímu zaměstnanci podle zákona o státní službě, příslušníkovi bezpečnostního sboru ve služebním poměru, vojákovi z povolání nebo soudci, odpracoval-li alespoň 3 hodiny v tomto dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě, v místě služebního působiště nebo v místě výkonu funkce soudce. Peněžitý příspěvek na stravování za den se poskytuje do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Peněžitý příspěvek na stravování může být částečně hrazen příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb. Při výplatě peněžitého příspěvku na stravování nebo jeho části z rozpočtu organizační složky státu se postupuje podle § 46 obdobně.
§ 33b odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o místních rozpočtových pravidlech
(4) Odstavec 1 se nepoužije, poskytuje-li příspěvková organizace ze svého rozpočtu na vrub nákladů své hlavní činnosti zaměstnancům v pracovním poměru peněžitý příspěvek na stravování. Peněžitý příspěvek na stravování za den náleží zaměstnanci v pracovním poměru, odpracoval-li alespoň 3 hodiny v tomto dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. Peněžitý příspěvek na stravování za den se poskytuje do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Peněžitý příspěvek na stravování může být částečně hrazen příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb.
Aktuálně se jedná o částku 108 Kč, z toho 70 % činí 75,60 Kč.
§ 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP

Stravování

Z fondu lze přispívat zaměstnancům na stravování podle právních předpisů upravujících stravování v organizační složce státu, příspěvkové organizaci a státním podniku a na peněžitý příspěvek na stravování, nejvýše však 45 % tohoto příspěvku.

§ 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP
(8) Veškerá plnění z fondu, s výjimkou peněžitého příspěvku na stravování, sociálních výpomocí, sociálních zápůjček a darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou.
Ano, je možné zaměstnanci poskytnout peněžní příspěvek na stravování ve výši 65 Kč a z toho částka 25 Kč z FKSP, splňujete takto právní rámec souvisejících právních předpisů a podle § 3 odst. 8 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP je možné poskytnout z FKSP na stravování i peněžitý příspěvek. Jedná se tedy o formu za C) – stravenkový paušál. Nebudete zaměstnanci poskytovat listinné ani elektronické stravenky, je třeba nastavit vnitřním předpisem.
S přáním příjemného dne
Jana Mašková

Post navigation