Dotaz-zavedení lávky do majetku kraje – zjištění existence DHM (nalezený DM)

Vážená paní Mašková,

ráda bych se touto cestou na Vás obrátila s prosbou o konzultaci níže uvedeného:

Dotaz souvisí se zavedením lávky a vyhlídky v přírodní památce “Vysoký kámen” na části pozemku p. č. 343 v k.ú. Kámen u Kraslic, do majetku kraje.

Přírodní památka Vysoký kámen byla původně zřízena jako Chráněný přírodní výtvor Vysoký kámen usnesením rady ONV Sokolov č. 127 ze dne 12. 07. 1974 k ochraně geologicky a geomorfologicky významné skupiny křemencových skal. Nařízením Okresního úřadu Sokolov ze dne 03. 07. 2000 bylo pak toto území vyhlášeno jako Přírodní památka Vysoký kámen. Se vznikem krajů pak přešla povinnost pečovat o Přírodní památku Vysoký kámen na Karlovarský kraj – Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Součástí přírodní památky Vysoký kámen je rovněž lávka a vyhlídka, která se na tomto území vyskytuje údajně od roku 1882. Poslední opravné práce před celkovou rekonstrukcí lávky byly provedeny v roce 1999.

Jelikož v roce 2013 již zařízení lávky a vyhlídky trpělo nebezpečnými závadami (zrezivělé nosné traverzy lávky, uhnilé dřevěné prvky na lávce, vyviklané zábradlí na vyhlídce, nebezpečný ocelový žebřík umožňující přístup na vyhlídku (prudký sklon, absence ochranného zábradlí) Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství provedl v roce 2014, z důvodu zajištění provozní bezpečnosti neodkladnou celkovou rekonstrukci lávky a vyhlídky, nacházející se na p. p. č. 343
v k. ú. Kámen u Kraslic. Původní zařízení bylo celé sneseno a bylo naistalováno (mimo žulového podstavce na vyhlídce) zcela nové zařízení, odpovídající v současnosti platným normám.

Uvedené zařízení se v současnosti sestává z:

* nosné lávky (cca 8 metrů dlouhé) s výplní s pororoštu (cca 8 m2) a s oboustranným zábradlím s křížovou výplní – 10 polí + 2 pole jednostranného ochranného zábradlí s křížovou výplní;
* žebříku o délce cca 2,5 metru s 10 stupačkami a jednostranným děleným zábradlím;
* ochranného zábradlí na vyhlídce – devět sloupků a osm polí s křížovou výplní;
* žulového podstavce s žulovou deskou.

Jelikož výše uvedená lávka s příslušenstvím vyžaduje každoroční údržbu a náklady s ní spojené, obrátil se odbor životního prostředí na náš odbor správy majetku s požadavkem zavedení výše uvedeného do majetku kraje a to v souladu s ustanovením § 1074 a § 1076 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tedy jako tzv. umělý přírůstek. Pozemek, na kterém se přírodní památka nachází, vlastní ČR s právem hospodaření společnosti Lesy ČR. Na část tohoto pozemku za účelem umístění lávky a vyhlídky byla uzavřena smlouva o výpůjčce s Lesy ČR. Naše právní oddělení navrhuje tyto movité věci zavést do majetku kraje na základě dokladů o rekonstrukci, která proběhla v roce 2014, protože na základě této rekonstrukce šlo v podstatě o výměnu téměř celé lávky a vyhlídky, resp. hodnota tohoto díla je vyšší, než původní lávka. Odbor auditu jako náš metodický odbor navrhl zavést účetně do majetku kraje jako vícenález, a jelikož se jedná dle jejich posouzení o movitou věc, postačí jako stanovení pořizovací ceny částka rekonstrukce vyúčtovaná fakturou v roce 2014.

Z pohledu účetního zavedení lávky, vyhlídky a žulového podstavce jsem uvažovala níže uvedeným způsobem – vše jako stavbu na účet 021 MD/401 D, prosím o konzultaci, zda uvažuji správně:

1) Lávka pro pěší – klasifikace 214114 – mosty průmyslové a lávky pro pěší – k lávce připočíst i žebřík, který spojuje lávku a vyhlídkovou plošinu??? tady si nejsem jista

2) Žulový podstavec s žulovou deskou – klasifikace 242051 – pomníky a jiná drobná architektura – ale tady pak nemám účetní cenu, jelikož žulový podstavec nebyl součástí rekonstrukce v roce 2014

Dále pak nevím, co s tím ochranným zábradlím na vyhlídce – zda samostatně jako Oplocení samostatné j.n. – klasifikace 242091 nebo zahrnout do bodu 1) lávka pro pěší.

V příloze mailu zasílám fotografie lávky včetně přístupového žebříku na vyhlídku a samotné vyhlídky s žulovým podstavcem a zábradlím. Omlouvám se za zhoršenou kvalitu fotografií, v současné době nemám jiné k dispozici.

Jedná se celkově pro mě o neobvyklou věc jak časového tak věcného zavedení do majetku, proto jsem si dovolila obrátit se na Vás s prosbou o konzultaci.

Předem děkuji za Váš čas a ochotu.

S přáním klidných dnů v této nelehké době

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.

Post navigation